overdrachtsakte

Heden, den elfden januari negentienhonderd drieëntwintig, des avonds te zeven ure;
Verscheen voor mij George Herman Beker, notaris gevestigd te Enkhuizen, in het café De Vier Heemskinderen van den heer W. Brander te Wognum, in tegenwoordigheid der beide, hierna te noemen getuigen:

De heer Quirinus Koedooder, vroeger landman te Wognum, thans melkslijter en wonende te Amsterdam, Welk comparant mij notaris verzocht heden te willen overgaan tot de openbare verkoping van het volgende onroerend goed

Een woonhuis met erf, paardestal, koestal, pakhuis en tuin te Wognum aan de Buurt, kadastraal bekend onde de Gemeente Wognum, in sectie A nummer 641, groot zes are vijftien centiare Welk onroerend goed door den verkooper in eigendoom werd verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantoor te Hoorn, den eersten maart negentienhondernegentien in deel 839 nummer 114, van het afschrift eener akte van transport, verleden voor den notaris J. Wgemaker, destijds te Andijk, diezelfden dag; Zullende deze verkooping geschieden:

A. Onder de Algemeene Voorwaarden, welke zijn vervat in het procesverbaal van veiling en toewijzing, verleden voor mij notaris, den tweeden november negentienhonderd éénentwintig bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Hoorn,zeventien november daarna, in deel 879 nummer 3, met welke voorwaarden elke beiden, mijnen, kooper, lasthebber en borg geacht wordt volkomen bekend te zijn en het daarvoor te houden alsof ze in deze acte woordelijk waren opgenomen en op deze onderling van toepassing zijn en zich tot de naleving daarvan uitdrukkelijjk verbinden en

B Onder de navolgende Bijzonde Voorwaarden · het onroerend goed wordt door den verkooper geleverd vrij van hypotheek en beslagen · de betalign der kooppeningen en der overnemingssommen moet geschieden voor of uiterlijk op den tweeentwintigsten februari aanstaande · de grond en alle andere zakelijke lasten van voormeld onroerend goed geheven of aangeslagen wordende, komen vanaf den eersten januari dezes jaren, ten laste van den kooper ongeacht te wiens naam ze geboekt staan; · het onroerend goed kan door den kooper in bezit en genote worden aanvaard bij betaling der kooppeningen; · tegelijk met de in de algemene voorwaarden vermelde onkosten, moet de kooper voldoen een vierde ten honderd der koop en overnemingssommen voor zaalhuur; · de lampen en de gordijen thans nog in het woonhuis aanwezig, zijn niet onder den verkoop begrepen; · de aardappelbakken in het perceel aanwezig zijn evenmin onder den verkoop begrepen, maar zullen indien de koop dit verzoekt voor één maart aanstaande ut het perceel worden verwijderd ·

Na voorlezing van het vorenstaande is met tot den verkoop overgegaan waarvan de uitslag is geweest:

Dat kooper van het perceel is geworden de heer Pieter Visser Dirkszoon, brandstoffenhandelaar wonende te Wognum, voor de som van vierduizend achthonderd negentig gulden, die alhier mede verschenen, verklaarde voor zich zelf te hebben gekocht De verkooper verklaarde het perceel in koop toe te wijzen waarvan dit procesverbaal is opgemaakt, ter plaatse voormeld en gesloten des avonds te acht ure in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Adam Appel, gemeente veldwachter wonende te Wognum en Hendrik Huizinga, notarisklerk, wonende te Enkhuizen als getuigen, …de comparanten van mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezig van dit procesverbaal is het zelve door de comparanten, de getuigen en mij notaris ondertekend.

Q. Koedooder, P. Visser, Appe, H. Huizinga, J. G. H. Beker, notaris Geregistreerd te Enkhuizen den dertiende januari negentienhonderddrieentwintig deel 100 folio 143 rest vak 4, twee bladen met geen renvooi Ontvangen voor recht houdend vijfentwintig gulden vijfenzeventig cent fl. 125,75 De ontvangen van der Zwart, voor afschrift,